August 2017

Série článků o dostupnosti nepostradatelných léčiv publikována v Remedii

10. august 2017 at 9:40 | Veronika Valdova, ARETE-ZOE

Valdová V. Jak je to s dostupností léků v České republice? Remedia 2017; 27: 1-4.
Česká republika je malý, vysoce regulovaný trh v rámci zemí Evropské unie. nedávno se začaly objevovat obavy ohledně dostupnosti některých nepostradatelných léčiv. V České republice je registrováno celkem 58 217 variant léčivých přípravků, z nichž 8 157 (14 %) je v současné době aktivně obchodováno. Důvody neochoty zavést přípravky po registraci na trh jsou mimo jiné komplikovaná národní legislativa, netransparentní a nekonzistentní vymáhání práva, nepředvídatelnost administrativních postihů, nejednoznačná pravidla pro vyjednávání cen a posuny v postupech v závislosti na politických změnách. ačkoliv je současná situace dávána za vinu reexportům, žádná vyčerpávající studie o rozsahu a původu nedostatku léků neexistuje. analýza arete‑Zoe srovnává počty registrovaných a obchodovaných léčivých přípravků dle indikačních skupin a poskytuje vhled do dostupnosti léčiv v České republice ze seznamu nepostradatelných léčiv Světové zdravotnické organizace (WHO). Údaje pocházejí z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vizualizace dat ukazují vysoké zastoupení v některých terapeutických oblastech (neurologie a psychiatrie, kardiovaskulární léky), zatímco jiné skupiny jsou zastoupeny jen stěží. Z celkového počtu 427 nepostradatelných léčiv ze seznamu WHO je jich v současné době v České republice nedostupných 135. nejhůře jsou na tom antiinfektiva, antiparazitika a dermatologika. nedostatek některých nepostradatelných léčiv, specificky injekčních přípravků a starších léčiv, jimž vypršela patentová ochrana, je globálním problémem. Příčiny jsou komplexní, mj. konsolidace průmyslu, potíže při výrobě, zadávání výroby do produkce výrobcům v Číně a Indii, administrativní postihy vůči výrobcům pro nedodržení zásad Správné výrobní praxe, nedostupnost zdrojových materiálů, obchodní bariéry, případně ukončení výroby z ryze obchodních důvodů. Zpráva Úřadu pro odpovědnost vlády (GaO) z července 2016 podrobně zkoumá příčiny nedostatku léčiv ve Spojených státech amerických a navrhuje řešení na národní úrovni. Zdravotnické systémy mají často potíže definovat, jaké jsou potřeby jejich populace. Zároveň nemocnice jsou velmi omezeny v možnostech volby a musejí nakupovat pouze s ohledem na cenu. Světová zdravotnická organizace ve své zprávě (2016) navrhuje minimální garantované ceny pro určité nepostradatelné léky, aby byla zaručena jejich dostupnost v přijatelné kvalitě. Klíčová slova: nedostatek léčiv - nepostradatelná léčiva WHO - analýza farmaceutického trhu.

Valdová V. Dostupnost léčiv pro trávicí trakt a metabolická onemocnění: kouzlo rovnováhy. Remedia 2017; 27: 1-6.
V ATC skupině a je možno nalézt přípravky pro léčbu v oblasti trávicího traktu a metabolických chorob. Z 34 léčiv považovaných Světovou zdravotnickou organizací za nepostradatelná jich v České republice chybí devět. některé skupiny léčiv, jako např. léčiva pro funkční poruchy trávicího systému, jsou zastoupeny jen velmi spoře. Řada nezbytných léčiv je zastoupena jen minimálním počtem registrací. nedostatek léčiv ve světě se týká především sterilních injekčních přípravků, včetně komponent pro parenterální výživu. Dále chybějí některá důležitá léčiva uváděná ve standardních postupech například pro léčbu infekcí H. pylori a Cl. difficile. Posouzení přiměřenosti zastoupení jednotlivých indikačních podskupin je již otázkou pro klinické specialisty. anabolika a léky proti obezitě zasluhují zvláštní pozornost, a to z důvodu jejich popularity na černém trhu. V České republice jsou tato léčiva "k mání" velmi snadno i navzdory rozsáhlé regulaci.

Valdová V. Dostupnost antiinfektiv v České republice. Remedia 2017; 27: 1-5.
Na Seznamu nepostradatelných léčiv Světové zdravotnické organizace figuruje 119 antiinfektiv, z nichž v České republice není registrováno 29. Dalších 10 léčiv je registrováno, ale neobchodováno. Dostupnost antibiotik a dalších nezbytných léčiv má přímý dopad na klinickou praxi. Příkladem je aktualizovaný postup pro léčbu sepse a septického šoku, který doporučuje deeskalaci a zacílení na identifikovaný patogen ihned po jeho identifikaci z důvodu snížení zátěže pro organismus pacienta. aktualizované léčebné postupy je nutno brát v úvahu při sestavování národních seznamů nepostradatelných léčiv. Z nepostradatelných tuberkulostatik a antivirotik chybějí v ČR některé fixní kombinace určené pro první linii léčby tuberkulózy a HIV/aIDS. Padělky léčivých přípravků a nedoléčené infekce jsou hlavními příčinami vzniku multirezistentních kmenů původce tuberkulózy. Z hyperimunních sér v Česku chybí sérum proti záškrtu. Vakcíny se potýkají s celosvětovým nedostatkem v důsledku délky a náročnosti výroby.GXP Inspection readiness

5. august 2017 at 12:16 | Veronika Valdova, ARETE-ZOE |  Risk Management

GXP Inspection readiness